All Her Colours 2022/23 by Birgit Dieker All Her Colours 2022/23 by Birgit Dieker All Her Colours 2022/23 by Birgit Dieker All Her Colours 2022/23 by Birgit Dieker All Her Colours 2022/23 by Birgit Dieker

All Her Colours 2022/23

Kleidung

Höhe: 220 cm, Durchmesser Wurzeln am Boden: ca. 280 cm

Foto: Jürgen Baumann